Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Artikel 1. Definities

1.1 TAMARIN is een merk van de onderneming Temmerman Coaching & Consulting met maatschappelijk zetel te Vicus Pontrave 53, Waasmunster en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0673603731 (e-mail: carolien@tamarin.be).

1.2 De Klant is iedere natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de diensten van TAMARIN in het kader van zijn beroeps-en/of privé activiteiten.

1.3 Een Opdracht is de door de Klant aan TAMARIN toevertrouwde adviesopdracht van het type persoonlijk advies, reizen op maat zoals beschreven op de website.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Door het verlenen van een opdracht (via mail of mondeling) aan TAMARIN verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en erkent hij deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

2.2. De Algemene Voorwaarden van TAMARIN zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prestaties, overeenkomsten en diensten van TAMARIN, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig artikel 2.1., verzaakt de Klant volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop-)voorwaarden.

2.3. Na het verlenen van een opdracht (via e-mail of mondeling) aan TAMARIN, is TAMARIN gehouden tot uitvoering van de het adviestype omschreven Opdracht, overeenkomstig de modaliteiten zoals hierna bepaald.


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Na mondeling of schriftelijk verzoek door de Klant en op basis van de informatie die door de Klant aan TAMARIN is meegedeeld, start TAMARIN de adviesopdracht van het gekozen type.

3.2 Uitvoeringstermijn – De door TAMARIN voorziene uitvoeringstermijn heeft een louter indicatief karakter. TAMARIN verbindt er zich toe om de overeengekomen termijnen naar best vermogen in acht te nemen.

3.3 Informatie – De Klant staat in voor de volledigheid van de informatie die hij aan TAMARIN meedeelt TAMARIN mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie.

3.4 Na mondeling of schriftelijk verzoek door de Klant komt de overeenkomst tussen partijen tot stand volgens de voorziene modaliteiten in het adviestype en huidige Algemene Voorwaarden. TAMARIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de Klant. Indien de uitvoering van de opdracht dient te worden opgeschort omwille van het uitblijven van de nodige gegevens van de Klant, kan een bedrag worden aangerekend in functie van het reeds uitgevoerde werk.

3.5 Wijzigingen – Tijdens de uitvoering van de Opdracht staat het de Klant vrij om wijzigingen, correcties of toevoegingen voor te stellen, doch TAMARIN behoudt zich het recht voor om deze opmerkingen buiten beschouwing te laten. Eventuele aanpassingen, op vraag van de Klant kunnen aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

Artikel 4. Prijs en kosten

4.1 Prijs – De prijs is deze zoals op de website vermeld. Een eventueel toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten voor de toekomst.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en worden gerekend in euro.


Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling – Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betalingen geschieden in euro.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle openstaande facturen en schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

5.2 Intrest en schadebeding – Na vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse nalatigheidsintrest verschuldigd van 10%, alsook een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 100 EUR.

5.3 Protest – Elk protest van een factuur dient schriftelijk binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur aan TAMARIN te worden meegedeeld. Bij gebrek aan tijdig protest wordt de Klant geacht de factuur en de erin vermelde diensten onherroepelijk te hebben aanvaard.


Artikel 6. Uitvoeringstermijn en Beëindiging

6.1 Uitvoeringstermijn – Elke door TAMARIN voorziene uitvoeringstermijn heeft een louter indicatief karakter, zoals voorzien in artikel 3.2. Vertraging in uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding.

Bij gebrek aan een stipte medewerking door de Klant, in geval van overmacht of wanneer de Opdracht tijdens de uitvoering ervan wordt gewijzigd, verliezen de overeengekomen leveringstermijnen hun indicatief karakter. Het staat de Partijen vrij om in voorkomend geval (een) nieuwe termijn(en) af te spreken.

6.2 Vertraging – Bij abnormale vertraging in de leveringstermijn heeft de Klant het recht om de overeenkomst per mail en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, mits:

  • TAMARIN nog geen diensten heeft geleverd binnen een periode van 14 dagen nadat TAMARIN hiertoe door de Klant per mail in gebreke werd gesteld;
  • De Klant zich steeds heeft gekweten van zijn medewerkings- en informatieplicht;
  • De Opdracht lopende de uitvoering niet werd gewijzigd; en
  • TAMARIN zich niet kan beroepen op overmacht.

In voorkomend geval verzaakt de Klant uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

6.3 Annulatie door Klant – Indien de Klant enige annulatie doet, is TAMARIN gerechtigd op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 30% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd facturatie voor alle tot dan geleverde prestaties en gedane kosten en desgevallend een schadevergoeding voor geleden schade voor zover deze de verbrekingsvergoeding overtreft.

6.4 Annulatie door TAMARIN – Naast de gevallen zoals voorzien in de artikelen 3.3, 5.4 en 6.2, houdt TAMARIN zich het recht voor om de Opdracht en de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen ingeval de Klant in staat van faillissement is verklaard of op enige andere wijze het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk heeft verloren. In voorkomend geval heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.


Artikel 7. Garantie, vrijwaring en Aansprakelijkheid

7.1 Middelenverbintenis – De Klant erkent en aanvaardt dat TAMARIN de haar toegekende Opdracht uitvoert overeenkomstig de afspraken gemaakt tussen de partijen, naar best vermogen en volgens de regels van de kunst. De verbintenis van TAMARIN wordt gekwalificeerd als een middelenverbintenis. 


7.2 Ingebrekestelling en herstel – Er kan slechts sprake zijn van een aan TAMARIN toerekenbare fout in de uitvoering van de Opdracht, indien de levering niet overeenstemt met wat tussen Partijen in de Offerte uitdrukkelijk is overeengekomen.

Indien een Partij haar verbintenissen schendt, dan zal ze door de andere Partij schriftelijk in gebreke worden gesteld met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming. Behoudens hetgeen is vermeld in artikel 6.2 (in geval van vertraging), dient de ingebrekestelling de in gebreke blijvende Partij een redelijke periode van 15 dagen te geven om de tekortkoming te verhelpen.

7.3 Aansprakelijkheid – Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout is TAMARIN niet aansprakelijk. TAMARIN is in dat geval ook niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, inbegrepen – doch geenszins beperkt tot – winstderving, inkomensverlies, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en verlies van cliënteel, het verlies van gegevens of het bekend raken van vertrouwelijke gegevens.

De aansprakelijkheid van TAMARIN zal in ieder geval beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade.

TAMARIN is in geen geval aansprakelijk voor interventies van derden. Voor zover TAMARIN voor de uitvoering van de Opdracht beroep doet op de medewerking, diensten en levering van door haar aangestelden of aanbevolen derden, kan TAMARIN in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware en/of opzettelijke fout.

7.4 Overmacht – In geval van overmacht is TAMARIN van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de Klant.

7.5 Beperking van de schadevergoeding – De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van TAMARIN is steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen waarde van de opdracht.

Artikel 8. Intellectuele rechten

8.1 Algemeen – Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij.

8.2 Rechten van TAMARIN – Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijft TAMARIN titularis van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de auteursrechten, de rechten op tekeningen & modellen) op alle in uitvoering van de Opdracht gecreëerde en/of meegedeelde schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Opdracht werd gecreëerd of meegedeeld, inclusief het afgeleverd resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan. TAMARIN heeft het recht om deze schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten, of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Opdracht werd gecreëerd of meegedeeld ook te gebruiken voor de uitvoering van opdrachten voor derden.

8.3 Gebruiksrecht voor Klant – Het is de Klant slechts toegestaan om het door TAMARIN geleverd resultaat van de Opdracht te gebruiken voor het doel zoals omschreven in het adviestype. Een van het advies type afwijkend gebruik is niet toegestaan, behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van TAMARIN


Artikel 9. Vertrouwelijkheid

Zowel de Klant als TAMARIN verbinden zich ertoe de gegevens waartoe zij toegang hebben niet aan derden mee te delen, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan hun werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat zij gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding die vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.


Artikel 10. Afwijking en Wijziging

10.1 Afwijking na rechterlijke tussenkomst – Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard op grond van een rechterlijke beslissing, heeft dit slechts gevolgen voor desbetreffende bepaling en worden noch de overige bepalingen, noch de Algemene Voorwaarden in hun geheel hierdoor aangetast.

10.2 Wijziging – TAMARIN kan huidige Algemene Voorwaarden wijzigen om deze af te stemmen op de gewijzigde markt of gewijzigde wetgeving. Na kennisgeving van de aangepaste Algemene Voorwaarden per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging door TAMARIN aan de Klant, zullen deze meteen van toepassing zijn.


Artikel 11. Toepasselijk recht, bemiddeling en bevoegde rechter

11.1 Toepasselijk recht – De tussen de Klant en TAMARIN gesloten overeenkomst(en) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsook alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

12.2 Bemiddeling – In geval van betwisting tussen de partijen over de totstandkoming, uitvoering, interpretatie en beëindiging van de tussen de Klant en TAMARIN gesloten overeenkomst, die niet in der minne geregeld kan worden, verbinden de partijen zich ertoe via bemiddeling tot een vergelijk te proberen te komen. De bemiddeling start uiterlijk 15 dagen nadat de vraag om bemiddeling door de ene partij aan de andere partij meegedeeld werd en de duur van de bemiddeling mag, behalve bij uitdrukkelijk akkoord van de partijen, niet langer duren dan 30 dagen.

11.3 Bevoegde Rechter – Indien de bemiddeling mislukt of niet mogelijk is, zijn enkel Rechtbanken te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

Laatste update: 23 mei 2022